Partneri


RRA Komárno pomáha obciam, neziskovým organizáciám a podnikateľom spolupracovať v záujme zlepšenia života obyvateľov Komárna a jeho okolia, s dôrazom na rozvoj územia 34 členských obcí.


Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe na Slovensku. NCIEN spolupracuje so samosprávami, súkromným sektorom, školami v rámci vzdelávacích aktivít a verejnosťou, ktorú sa snaží vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva a prechodu z lineárneho hospodárstva na cirkulárne.


Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV) pôsobiace v Slovenskej republike a v Maďarsku pozostáva zo samospráv vykonávajúcich svoju činnosť na základe vnútroštátneho práva daného členského štátu. Jedná sa o nezávislú neziskovú organizáciu disponujúcu právnou subjektivitou. Hlavným cieľom EZÚS je, aby bola v rámci jeho členov posilnená hospodárska, sociálna a územná kohézia, rozvíjaná cezhraničná regionálna spolupráca na území jeho pôsobenia v rámci rôznych rozvojových osí a vytvorenie trvalej inštitucionálnej štruktúry pokrývajúcej celý slovensko-maďarský úsek Dunaja.