Exkurziók

Súčasťou projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky sú tematické podujatia. Týchto podujatí sa vždy zúčastňuje akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom spoznania praktických riešení v oblasti cirkulárnej ekonomiky a výmeny názorov a skúseností. Žiaci sú vyberaní na základe záujmu o problematiku.

Uskutočnené tematické podujatia (partner projektu INCIEN, o.z.):

2.5.2019, 6.5.2019 a 21.5.2019 sa uskutočnila exkurzia v EKOCHARITE (www.ekocharita.sk). Študenti s troch slovenských a troch maďarských škôl sa mali možnosť pozrieť ako sa nakladá s textilným odpadom. A je to vôbec odpad?

3.5.2019 a 7.5.2019 sa boli pozrieť študenti z Maďarska a zo Slovenska v ECORECU (www.ecorec.sk). Na vlastné oči sa mohli presvedčiť ako sa z odpadu stáva palivo pre cementárne

13.5.2019 a 20.5.2019 sme sa dozvedeli všetko o recyklácii odpadových plastov v spoločnosti ENVIGEOS (www.envigeos.sk)

17.5.2019 a 27.5.2019 sme navštívili BUČINUEKO (www.bucinaeko.com) a pozreli sme sa čo všetko sa dá robiť z odpadovým drevom.

22.5.2019 sme boli na SKLÁDKE v Kolte. Bohužiaľ, náš odpad končí najčastejšie práve na skládkach. Bol to smutný pohľad.

Regionálna rozvojová agentúra Komárno – uskutočnené tematické podujatia

Základná škola Jána Ámosa Komenského Komárno

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola z Maďarska exkurzie v triediacom závode KB Paper, s.r.o., Železničná 502, Bajč 945 54. Žiakom boli prezentované triediace linky, procesy triedenia odpadu a príprava na jeho ďalšie spracovanie. Skupina študentov z tejto školy sa zúčastnila spoločne so školou Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola z Maďarska aj exkurzie v cementárni v Maďarskom Váci – Duna-Dráva Cement Kft., Kőhídpart dűlő 2, Vác. Tu si mohli urobiť obraz o tom, aké opatrenia môže aj spoločnosť ako cementáreň uskutočniť pre ochranu životného prostredia pri výrobe cementu.

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou Eötvös József Gimnázium és Kollégium z Maďarska exkurzie vo firme  Sarpi Dorog Kft., Bécsi út 131, Dorog v Maďarsku. Firma sa zaoberá prepravou a skladovaním bežného komunálneho odpadu a prepravou, príjmom a zneškodňovaním nebezpečného odpadu. Tu mohli žiaci vidieť v praxi skladovanie a úpravu zmesového odpadu a jeho prípravu na ďalšie spracovanie. (Fotka Dorog_Budovateľská)

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou Palóczi Horváth István Mezőg, Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium z Maďarska exkurzie vo firme Kolárovo – General Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677, Kolárovo, 946 03. Študenti si prezreli linky na spracovanie PET odpadu.

Skupina študentov z tejto školy sa zúčastnila spoločne so školou VSZC Petőfi Sándor Gimnázium, Gép.Szakkgimnázium és Kollégium z Maďarska aj exkurzie v kompostárni 9023 Győr, 1 es számú Fő út, Avatar utcával szemben, Győr v Maďarsku. Tu si mohli urobiť obraz o tom, ako sa dá spracovať biologicky rozložiteľný odpad. (fotky Gyor_SJG a Kolárovo_SJG)

 

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka v Kravanoch nad Dunajom

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium z Maďarska exkurzie v zbernom dvore Marcelová – Zberný dvor, Sedmerovce 1685 . Študenti si prezreli  zberný dvor, bol im prezentovaný spôsob skladovania odpadu a jeho príprava na ďalšie spracovanie.

Skupina študentov z tejto školy sa zúčastnila spoločne so školou ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola z Maďarska aj exkurzie v kompostárni Sterckx Kft., Körtvélyes út 135/2, Tök 2073 v Maďarsku , kde si mohli prezrieť možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. (foto Tök_Kravany a Kravany_Marcelová)

 

Cirkevná spojená škola MARIANUM v Komárne

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium z Maďarska exkurzie vo firme Kolárovo – General Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677, Kolárovo. Žiakom boli prezentované linky na spracovanie PET odpadu. So separovaným zberom a následným spracovaním odpadu v meste Kolárovo majú už skúsenosti a dobré výsledky a exkurzia poskytla študentom predstavu efektívneho spracovania druhotných surovín. (foto Mariánum_Kolárovo a Marianum_Kolarovo1)

 

Stredná priemyselná škola v Komárne

 

Vybraní študenti sa v rámci projektu „Kruh obehového hospodárstva“ zúčastnili spoločne so školou Gábor Dénes Általános iskola, Gimnázium és Szakgimnázium z Maďarska exkurzie v triediacom závode KB Paper, s.r.o., Železničná 502, Bajč 945 54. Žiakom boli prezentované triediace linky, procesy triedenia odpadu a príprava na jeho ďalšie spracovanie. Skupina študentov z tejto školy sa zúčastnila spoločne so školou Fáy András Mezőgazd.Szakképző Iskola és Kollégium z Maďarska aj exkurzie vo firme Sarpi Dorog Kft., Bécsi út 131, Dorog -Maďarsko. Firma sa zaoberá zberom, skladovaním a spracovaním bežného i nebezpečného odpadu a študenti si mohli prezrieť jednotlivé úseky odpadového hospodárstva. (foto SPŠ_Bajč a SPŠ_Dorog)